XiroWeb Pro 4

Hướng dẫn cấu hình thuộc tính sản phẩm

person xiroweb access_time 04 Tháng 6 2020

Hướng dẫn chỉnh sửa, nhập nội dung vào form

person xiroweb access_time 07 Tháng 10 2018

Phần này hướng dẫn chỉnh sửa thay đổi và bổ sung thêm nội dung mới khi bạn bấm vào nút SỬA, hoặc nút tạo mới.

 

Hướng dẫn danh mục và menu

person xiroweb access_time 04 Tháng 6 2020

Danh mục giúp bạn lưu các tin vào trong đó, bạn có thể xếp lồng các danh mục vào nhau dạng danh mục cha danh mục con.

Với hệ thống XiroWeb Pro 4 và các website thiết kế bởi XiroWeb bạn có thể sửa hầu hết mọi thông tin trên website. Chỉ cần bấm vào nút sửa ngay kế bên nơi cần sửa, là bạn có thể sửa được các thông tin tương ứng.