Hướng dẫn danh mục và menu

  • xiroweb
  • 04 Tháng 6 2020

Danh mục giúp bạn lưu các tin vào trong đó, bạn có thể xếp lồng các danh mục vào nhau dạng danh mục cha danh mục con.

Sau khi tạo danh mục, bạn đã có thể thêm tin hoặc sản phẩm vào danh mục bạn vừa mới tạo. 

Các tin giờ đã có thể đưa vào và lưu tại danh mục bạn vừa mới tạo.