XiroWeb Extensions

Bản fix Chuyển đổi tiêu đề tiếng việt sang alias không dấu

Bản fix Chuyển đổi tiêu đề tiếng việt sang alias không dấu

Các gói ngôn ngữ mặc định và gói ngôn ngữ Việt Nam được cài trực tiếp từ hệ thống joomla chuyển đổi không trọn vẹn