Module Xiroweb Article NextLastLatest

Module chỉ hiện trên Tin-Bài chi tiết (khi bạn bấm vào một Tin-bài từ danh mục để xem đầy đủ nội dung). Module sẽ xác định Tin-Bài đang xem thuộc về danh mục nào. Và module sẽ hiển thị các tin trong cùng danh mục với bài viết, và được chia thành 3 danh sách: Các tin-bài mới nhất từ danh mục; các tin-bài đăng sát ngay sau bài viết đang xem; và các tin-bài đăng sát ngay trước thời điểm bài đang xem.

Module

Info Module Xiroweb Article NextLastLatest

  • Free
  • Include: Module
  • Compatibility: J4
  • Developer: Xiroweb.com

Download

For J4
Download 2.7