Module Xiroweb Articles Trending

Module lấy tin bài bằng tay hoặc theo danh mục, hiển thị dọc các tin. Mỗi tin có hình ảnh và bạn có thể chỉnh anh canh trái, canh phải và canh kích thước tỉ lệ ảnh theo ý muốn. Module hiển thị cho giao diện xây trên boostrap 5.

Module

Info Module Xiroweb Articles Trending

  • Free
  • Include: Module
  • Compatibility: J4
  • Developer: Xiroweb.com

Download

For J4
Download 2.4