Module Xiroweb FAQ Collapse - Câu hỏi thường gặp

Tạo danh sách các câu hỏi cùng nội dung, khi click vào câu hỏi thì nó xổ ra. Chạy tốt với giao diện xây dựng bằng boostrap 5. Tương thích J!4.3
Module

Info Module Xiroweb FAQ Collapse - Câu hỏi thường gặp

  • Free
  • Include: Module
  • Compatibility: J4
  • Developer:

Download

For J4, J5
Download 2.4