XiroWeb - Module Tin tiêu điểm

Module Tin Tiêu điểm được XiroWeb phát triển để tạo các vùng tin tiêu điểm trên trang chủ các tin tức.  Module này bạn có thể chủ động lựa chọn article bất kỳ bằng tay, hoặc chọn các thông số để hệ thống tự động lấy bài.

Module

Info XiroWeb - Module Tin tiêu điểm

  • Free
  • Include: Module
  • Compatibility: J3
  • Developer: Xiroweb.com

Download