Module Xiroweb Articles Focus

Module lấy tin bài bằng tay hoặc theo danh mục, hiển thị ra nhiều hàng, mỗi hàng có nhiều cột tin bài

Module

Info Module Xiroweb Articles Focus

  • Free
  • Include: Module
  • Compatibility: J4
  • Developer: Xiroweb.com

Download

For J4, J5
Download 3.4

Module hoạt động trên các giao diện template xây dựng trên boostrap 5. Module hiển thị các tin bài thành nhiều tin trên một hàng. 

Có các chế độ chọn tin bài bằng tay, hoặc chọn tự động theo danh mục.