XiroWeb - Module Tin NHẤT

Module Tin Nhất được XiroWeb phát triển để tạo vùng tin rộng nhất và mạnh nhất trên trang chủ các tin tức. Chỉ việc cài đặt và chọn một bài viết là bạn đã có thể sử dụng được module vào trang chủ các trang tin tức để tạo vùng tin nhất cho trang tin tức của bạn. 

Module

Info XiroWeb - Module Tin NHẤT

  • Free
  • Include: Module
  • Compatibility: J3
  • Developer: Xiroweb.com

Download

Module sẽ lấy hình ảnh intro để đưa ra hiển thị. Tiêu đề và hình ảnh đều được tạo link đến bài viết.

Trên Xiroweb Platform 4 và Joomla 4, dùng Module Xiroweb Headline News thay cho module này.