Joomla rất mạnh ở việc mọi thành phần đều được phân chia quyền được xem, từ từng menu item (thanh menu), đến từng module, từng category, từng article... bạn đều có thể thiết lập để chỉ cho phép thành viên đã đăng nhập xem, và khi không đăng nhập thì cùng không xem được và cũng không thể copy url để enter vào xem được. 

Với module là một thành phần trên website, chẳng hạn module xuất hiện trên trang chủ (Menu Item Home) chẳng hạn, module đó sẽ chỉ xuất hiện cho thành viên đã đăng nhập xem, và khi chưa đăng nhập thì module đó cũng không xuất hiện. 

Vậy thiết lập ở đâu? Là ở Field Access 

Bất cứ ở đâu trong trang backend quản trị mà bạn thấy field Access  tức là ở nơi đó cho phép bạn xác định:

  • Public: dạng thông thường mặc định, là bên đăng nhập hay không đăng nhập đều xem được hết
  • Registered: chọn Registered thì chỉ có thành viên đã đăng nhập vào website mới xem được
  • Guest: chỉ hiện thị cho thành viên không đăng nhập. Lý do vì một số thành phần ẩn đi để giúp tài khoản đã đăng nhập không bị phiền như trang đăng ký tài khoản, trang login chẳng hạn. Hoặc một số vùng chào mời đăng ký tài khoản, khi user đã đăng nhập rồi thì không cần hiển thị làm chi

 

Chỉ định một số Article chỉ xuất hiện cho thành viên đã đăng nhập xem

Mở Article (bài viết) bạn sẽ điều chỉnh, hoặc khi tạo mới Article, tìm đến vị trị field Access và chọn Registered. Khi đã thiết lập như vậy, mọi liên kết từ các module tự động, từ trang danh mục... sẽ chỉ hiện thị article này nếu thành viên đã đăng nhập trên website.

 

 

Tạo một Category riêng cho thành viên đã đăng nhập

 Khi một category có Access là Registered thì tất cả các Article (bài viết) bên trong Category đó đều chuyển thành bài viết với Access là Registered, hay nói cách khác toàn bộ bài viết đó chỉ có thành viên đăng nhập mới thấy. Tất cả những module hiển thị tin tự động đều tự động lọc tin, khi chưa đăng nhập các tin bài này sẽ không hiển thị, và khi đã đăng nhập tại các module này sẽ hiển thị bao gồm các tin cho thành viên đã đăng nhập.

 

 

 

Bạn thêm category vào đi, bấm vào nút New đó. 

 

 

 

Và nhớ tạo Menu Item cho danh mục này. Xem hướng dẫn tại đây: Tạo Menu Item cho Category Joomla hiển thị layout Blog với tiêu đề, hình ảnh, intro

Xác định Access cho module

Với các module hiển thị các articles trong trang web, thì mặc định ở Access của module là Public, nhưng hệ thống cũng tự động lọc hiển thị cho cả chế độ Access: Public và Access: Registered

 Cụ thể: khi không đăng nhập

Module chỉ hiện thị các Article có Access là Public mà thôi. (Article nằm trong Category có Access là Public).

Khi đăng nhập

Module hiển thị cả hai luôn.

Và kết quả là bạn đã có thể tạo ra được các Category và các Article chỉ dành cho thành viên rồi đó.

Tác giả

Nguyễn Tiến Dũng