JCE Editor là app cung cấp một trình soạn thảo thay thế trình soạn thảo mặc định có sẵn trên website của bạn.

JCE Editor

JCE Editor là app cung cấp một trình soạn thảo thay thế trình soạn thảo mặc định có sẵn trên website của bạn.

 Plugins

Thông tin

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

  • Free
  • Bao gồm:  Plugins
  • Tương thích: Xiroweb Platform 3, Joomla 3.10, Joomla 3.9
  • Phát triển bởi:

 

JCE Editor mở rộng và bổ sung thêm các tính năng mà trình soạn thảo mặc định TinyMCE không tích hợp. 

  • Bổ sung các đường layout phân biệt các khối block và các thẻ html
  • Bổ sung thêm trình upload ảnh bổ sung
  • Thêm các nút chức năng

Demo

 Vào link demo, có ô đăng nhập, hãy thử đăng nhập với tài khoản: demo và pass: demo, tạo bài viết mới để thử trình soạn thảo.

-/-